Algemene voorwaarden van BlinX Woonstudio B.V.
Gedeponeerd bij de KvK noordwest te Eemnes op 10 maart 2020

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

 1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. BlinX Woonstudio: BlinX Woonstudio B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1261 ET) Blaricum aan het adres Dorpsstraat 8 A (respectievelijk opdrachtnemer).
  2. Klant: de natuurlijke persoon of ondernemer handelend in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf, die aan BlinX Woonstudio als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden.
  3. Consument: de klant die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en BlinX Woonstudio met betrekking tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden door BlinX Woonstudio.
  5. Zaken: alle op grond van de overeenkomst door BlinX Woonstudio aangeboden, te leveren of geleverde roerende zaken, daaronder uitdrukkelijk begrepen meubilair, verlichting, vloeren, raamdecoratie, accessoires en materialen.
  6. Werkzaamheden: alle door BlinX Woonstudio voor de klant uit te voeren handelingen – waaronder advies- en maatwerk ten behoeve van project- en woningrichting, afbouw, wandafwerking en vloerafwerking  – waartoe de klant opdracht heeft gegeven.
  7. Het project: het pand, gebouw of bouwwerk of onderdeel daarvan, waarop de aan BlinX Woonstudio verstrekte opdracht betrekking heeft.
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73909831.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de leveringen van zaken door BlinX Woonstudio, de werkzaamheden van BlinX Woonstudio en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met BlinX Woonstudio, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
  3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de directie van BlinX Woonstudio schriftelijk zijn bevestigd. Door de klant gehanteerde (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door BlinX Woonstudio zijn aanvaard.
  4. BlinX Woonstudio heeft steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door BlinX Woonstudio ook van toepassing worden verklaard op vóór die wijziging reeds gesloten overeenkomsten, mits deze wijziging de aan de klant op grond van deze voorwaarden toekomende rechten niet beperkt en BlinX Woonstudio de klant van de wijziging schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. 
  5. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
  6. Alle artikelen genoemd in hoofdstuk I (Algemene bepalingen) van deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op hoofdstuk II (Advies en maatwerk) en hoofdstuk III (Verkoop zaken) van deze voorwaarden. 
 1. Eigendoms- en auteursrechten
  1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden, die BlinX Woonstudio bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de klant of aan derden.
  2. BlinX Woonstudio heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
  3. Het is de klant niet toegestaan de uitvoering van het ontwerp van BlinX Woonstudio, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder toestemming van BlinX Woonstudio.
  4. Verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen binnen 14 dagen door de klant franco te worden geretourneerd wanneer de klant te kennen heeft gegeven geen gebruik te maken van de diensten van BlinX Woonstudio, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien de klant in strijd handelt met hetgeen is bepaald in artikel 3.1 t/m 3.4, is hij ter zake van schadevergoeding aan BlinX Woonstudio een bedrag verschuldigd gelijk aan 10 procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de klant in dat geval op de eerste aanmaning van BlinX Woonstudio zal voldoen. Door deze betaling gaan het eigendom en het auteursrecht niet over. 
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. BlinX Woonstudio behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. 
  2. Indien BlinX Woonstudio in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de klant door de klant te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de klant ook de daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die BlinX Woonstudio jegens de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens BlinX Woonstudio.
  3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden iedere gebeurtenis, die het belang van BlinX Woonstudio als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden aan BlinX Woonstudio te melden. BlinX Woonstudio is tot generlei vrijwaring van de klant voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de klant BlinX Woonstudio voor aanspraken, die derden jegens haar geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
  4. Indien de klant met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of BlinX Woonstudio goede grond geeft om te vermoeden dat hij daarin zal tekortschieten, is BlinX Woonstudio gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht, indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd, indien het faillissement van de klant is aangevraagd of uitgesproken of indien de klant enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de voor de terugneming door BlinX Woonstudio gemaakte kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan BlinX Woonstudio is verschuldigd.
 1. Reclames
  1. Eventuele reclames dienen binnen 7 werkdagen na (op)levering van de werkzaamheden of de zaken schriftelijk ter kennis van BlinX Woonstudio te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond, nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de klant zijn gekomen, schriftelijk te worden ingediend. Iedere (op)levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde (op)levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
  2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de klant de verrichte werkzaamheden en de geleverde zaken terstond na (op)levering op zichtbare gebreken te controleren.
  3. Reclames, die door hun aard of gebruik niet binnen de gestelde termijn van 7 werkdagen na (op)levering van het werk of de zaken zijn ingediend, kunnen met inachtneming van het in artikel 5.1 en 5.2 bepaalde, alsnog worden ingediend indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
  4. Reclames op door BlinX Woonstudio geleverde zaken, welke reeds door de klant zijn doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk door de 1e klant, onder voorwaarde als bedoeld in artikel 5.1 en 5.3, zijn ingediend.
  5. Reclames als in artikel 5.1 en 5.3 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. De klant is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde levering en/of dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde goederen en/of diensten van BlinX Woonstudie waarop de reclame geen betrekking heeft.
  6. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen zaken door de klant slechts geretourneerd worden nadat BlinX Woonstudio zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Ingeval BlinX Woonstudio zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant zijn.
  7. Door of in opdracht van de klant verrichte reparaties aan het opgeleverde werk of de geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door BlinX Woonstudio vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties akkoord heeft verklaard.
  8. Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht of de geleverde zaak blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen. 
 1. Beperking aansprakelijkheid 
  1. De aansprakelijkheid van BlinX Woonstudio voor schade veroorzaakt door gebreken van het (op)geleverde beperkt zich tot het netto factuurbedrag van het geleverde, althans totdat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
  2. BlinX Woonstudio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder schade van derden, bedrijfsschade of winstderving.
  3. BlinX Woonstudio is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat de klant de geleverde zaken in strijd met de aanwijzingen of instructies van BlinX Woonstudio heeft gebruikt.  
  4. BlinX Woonstudio is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan door:
   • onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik;
   • slijtage door normaal gebruik;
   • onjuist onderhoud;
   • plaatsing, bewerking en/of verwerking.
  1. BlinX Woonstudio is evenmin aansprakelijk voor schade dat verband houdt met door de klant voorgeschreven constructies, materialen of adviezen.
  2. BlinX Woonstudio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens klant door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
  3. In geval van opdracht neemt BlinX Woonstudio bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
  4. Stelt de klant materiaal of onderdelen voor verdere bewerking of montage beschikbaar, dan is BlinX Woonstudio verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. BlinX Woonstudio is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de klant beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door BlinX Woonstudio of derden.
  5. De klant is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
  6. Indien de klant enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan BlinX Woonstudio, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van BlinX Woonstudio met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
  7. Ingeval van aansprakelijkheid van BlinX Woonstudio is deze voor de te vergoeden schade per opdracht of per levering van een zaak steeds beperkt tot een bedrag van € 100.000,-, of, indien het factuurbedrag van de opdracht of de levering van de zaak hoger is, tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag met een maximum van € 500.000,-. Er kan echter alleen sprake zijn van een verplichting tot schadevergoeding voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van BlinX Woonstudio tot uitkering komt met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding.
  8. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan de BlinX Woonstudio kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.
  9. De klant vrijwaart BlinX Woonstudio geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van BlinX Woonstudio en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.
 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan BlinX Woonstudio kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee BlinX Woonstudio overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers.
  2. BlinX Woonstudio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat BlinX Woonstudio zijn verbintenis had moeten nakomen. 
  3. Ingeval van overmacht heeft BlinX Woonstudio het recht om zijn verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één van de partijen schadeplichtig is.
  4. Indien BlinX Woonstudio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is BlinX Woonstudio gerechtigd dit deel afzonderlijk in rekening te brengen en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

Hoofdstuk II Advies en maatwerk

 1. Toepasselijkheid

Hoofdstuk II is van toepassing op alle werkzaamheden en handelingen ten behoeve van advies en maatwerk, dan wel het begeleiden van een project.

 1. Offertes
  1. Offertes van BlinX Woonstudio zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat BlinX Woonstudio de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen. Offertes worden voorts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.
  2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten BlinX Woonstudio niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht om het opgeleverde af te keuren of betaling te weigeren.
  3. Door BlinX Woonstudio desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de BlinX Woonstudio te bepalen waarde ervan is verschuldigd tevens met inachtneming van het bepaalde in artikel 3. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer BlinX Woonstudio uitdrukkelijk schriftelijk te kennen heeft gegeven, dat hij teruggave wenst. 
 1. Accepteren van orders
  1. Een verstrekte opdracht, waarbij de werkzaamheden van BlinX Woonstudio staan omschreven, wordt door BlinX Woonstudio schriftelijk bevestigd en door de klant voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door BlinX Woonstudio zijn bevestigd.
  2. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de klant is ondertekend, en de klant er desondanks mee instemt dat BlinX Woonstudio aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de klant geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt en gelden de offerte, de afleveringsbon dan wel de factuur als bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.
  3. Alle overeenkomsten worden door BlinX Woonstudio aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de klant voldoende kredietwaardig is.
  4. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst door BlinX Woonstudio schriftelijk aan de klant wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de klant, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat BlinX Woonstudio te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het artikel 9.3 omschreven recht.
  5. Indien een klant tegenover BlinX Woonstudio in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is BlinX Woonstudio te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een overeenkomst geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot het verrichten van werkzaamheden over te gaan, van de klant te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 1. Uitvoering van de opdracht
  1. Indien de klant aan BlinX Woonstudio opdracht heeft verstrekt tot het begeleiden van het project is het de klant niet toegestaan zich rechtstreeks tot meewerkende derden te wenden zonder BlinX Woonstudio hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Gevolgen voortvloeiend uit niet gemelde en/of aanvullende handelingen van de klant kunnen niet worden afgewenteld op BlinX Woonstudio.
  2. Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden, die niet aan BlinX Woonstudio kunnen worden toegerekend, dan is de klant verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan BlinX Woonstudio te vergoeden. Voor zover mogelijk zal BlinX Woonstudio de klant tijdig informeren over de vertraging en de kosten, die dit met zich meebrengt.  
  3. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het opgeleverde werk van BlinX Woonstudio en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
  4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft BlinX Woonstudio het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft de klant niet geïnformeerd te worden.
  5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de klant op straffe van kosten en vergoeding, verplicht te zorgen:
   • dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden, of waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
   • dat de toegang tot de plaats, waar de oplevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn.
   • dat, indien een takel, lift of ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de klant ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan, is voor rekening van de klant, tenzij schuld van de zijde van BlinX Woonstudio komt vast te staan;
   • dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
   • dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;
   • dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd, voordat BlinX Woonstudio zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
   • dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur het project gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor publiek of personeel gesloten is.
 1. Duur en beëindiging
  1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door één der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
  2. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de klant zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht door BlinX Woonstudio, alsmede bij tussentijdse beëindiging door BlinX Woonstudio wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst, is BlinX Woonstudio gerechtigd te vorderen:
   • 125 procent van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
   • de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen, die BlinX Woonstudio ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 1. De levertermijn
  1. De opgave van de levertermijn terzake de verrichting van werkzaamheden geschiedt bij benadering en is niet fataal. Door de enkele overschrijding van deze termijn is BlinX Woonstudio derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de klant niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, tenzij vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk is. BlinX Woonstudio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn. 
  2. Bij overschrijding van de in artikel 13.1 bedoelde vermoedelijke levertermijn wordt BlinX Woonstudio een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertermijn met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
  3. Is de klant een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen aan BlinX Woonstudio ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel door BlinX Woonstudio is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan BlinX Woonstudio ter beschikking is/zijn gesteld.
 1. Verzending en levering
  1. Indien zaken worden verzonden met vervoermiddelen van BlinX Woonstudio of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers op het adres van de klant. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van BlinX Woonstudio.
  2. Tenzij de zaken door de klant aan het magazijn van BlinX Woonstudio worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van BlinX Woonstudio. Verlangt de klant een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening. 
  3. Alle zaken worden voor rekening van de klant vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs, wat blijkt uit de uitdrukkelijke vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging.
  4. Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.
  5. Het risico van verlies of beschadiging van de te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op de klant op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering. 
 1. Garantie
  1. Na de oplevering van de werkzaamheden geldt een garantietermijn van drie maanden.
  2. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
  3. Indien gedeeltelijke oplevering van het werk plaatsvindt, start de garantietermijn bij de oplevering van deze gedeelten. Het vorenstaande is overeenkomstig van toepassing op de deellevering van zaken. 
  4. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van BlinX Woonstudio, dan wel anderen zijn verricht.
  5. Geen garantie zal gelden voor door de klant voorgeschreven constructies of materialen of voor door de klant of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van BlinX Woonstudio.
  6. Herstellingen of verandering, welke met artikel 15.5 verband houden, worden door BlinX Woonstudio niet dan voor rekening voor de klant uitgevoerd, tenzij BlinX Woonstudio zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in artikel 15.5 bepaalde.
  7. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
  8. Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en anderen materialen.
  9. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe de geleverde zaak of het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
  10. 15.10.Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
 1. Betaling 
  1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal de betaling van een opdracht als volgt geschieden: 40% bij opdracht, 40% bij aanvang werkzaamheden, 20% bij oplevering van de opdracht. Bij de derde betaling zal de klant uitsluitend 5% van de aannemingssom kunnen inhouden tot zekerheid in verband met de garantie bedoeld in artikel 15.1 en voor kleine onderdelen van het werk, welke eventueel nog niet zouden zijn opgeleverd. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra BlinX Woonstudio aan bedoelde garantieverplichting heeft voldaan.
  2. Indien blijkt dat de gereed gekomen zaken moeten worden opgeslagen, zal de derde termijnbetaling (desgewenst verminderd met 5% van de aannemingssom voor de garantie) opeisbaar zijn op het moment van het voor oplevering gereedkomen van de zaken.
  3. De facturen van BlinX Woonstudio dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan door overboeking op de bankrekening van BlinX Woonstudio. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Indien de klant een consument is en de consument niet binnen 14 dagen na de factuurdatum volledig heeft betaald, dan stelt BlinX Woonstudio de consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de consument in verzuim. 
  4. De klant is van rechtswege in verzuim en het verschuldigde jegens BlinX Woonstudio is terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, opeisbaar indien: 
   • de klant niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;
   • de klant enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt;
   • op de goederen van de klant beslag wordt gelegd;
   • terzake de klant surseance van betaling of diens faillissement wordt aangevraagd;
   • de klant anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren,
   • de klant zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
  5. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan heeft BlinX Woonstudio recht op de wettelijke (handels)rente over het volledige verschuldigde bedrag, gerekend vanaf de datum waarop de klant in verzuim verkeert, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 
  6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, heeft BlinX Woonstudio het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens de klant en onverminderd het recht van BlinX Woonstudio om de klant aansprakelijk te stellen voor eventueel geleden verlies, winstderving en andere schade die hierdoor mocht ontstaan.
  7. De klant dient op eerste verzoek van BlinX Woonstudio, waartoe BlinX Woonstudio te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door BlinX Woonstudio verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door BlinX Woonstudio te bepalen wijze.
  8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, waarbij het volgende geldt:
   • Voor zover de klant een consument is, maakt BlinX Woonstudio aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal  toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten
   • Voor zover de klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt BlinX Woonstudio aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
  9. De klant heeft geen recht op enige korting, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, en de klant kan evenmin een beroep doen op verrekening of opschorting.
  10. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats rente en kosten en in de tweede plaats de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of de klant bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders heeft vermeld.
  11. BlinX Woonstudio heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende zaken van de klant, tot aan het moment waarop de klant al hetgeen hij aan BlinX Woonstudio verschuldigd is, heeft voldaan.
 1. Honoraria/prijzen
  1. De honorering van BlinX Woonstudio kan als volgt worden overeengekomen: 
   • volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of
   • op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of
   • door een vast bedrag af te spreken.
  2. De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de klant in rekening gebracht.
  3. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten, die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.
  4. Bij stijging der prijzen, die van toeleveranciers van BlinX Woonstudio daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is BlinX Woonstudio gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf is een prijswijziging nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.
  5. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die, BlinX Woonstudio verricht ten gevolge van: 
   • gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen; of
   • wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. BlinX Woonstudio informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstig vertraging oplevert.
  6. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door BlinX Woonstudio of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 5 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 1. Stelposten
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn overeenkomsten van BlinX Woonstudio altijd exclusief aanvraag van vergunningen en bijbehorende leges. Deze komen voor rekening van de klant en zullen derhalve door BlinX Woonstudio worden doorbelast aan de klant.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn in overeenkomsten van BlinX Woonstudio niet inbegrepen:
   • grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluiting op het rioolstelsel, van gas of water of elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren.
   • de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door BlinX Woonstudio zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.
 1. Wijzigingen van het aangenomen werk
  1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de klant, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw, of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk verrekend.
  2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

Hoofdstuk III Verkoop zaken 

 1. Toepasselijkheid

Hoofdstuk III is van toepassing indien BlinX Woonstudio zaken aan de klant levert.

 1. Offertes en totstandkoming overeenkomst
  1. De klant kan BlinX Woonstudio verzoeken om een offerte op te stellen voor het leveren van zaken. Offertes van BlinX Woonstudio zijn dan geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat BlinX Woonstudio de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen. Offertes worden voorts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. 
  2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Afwijkingen van bedoelde modellen, afbeeldingen tekeningen of maten, verplichten BlinX Woonstudio niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde zaken te weigeren.
  3. Indien BlinX Woonstudio een offerte aan de klant verstrekt, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de offerte of opdrachtbevestiging door BlinX Woonstudio en de klant schriftelijk voor akkoord is ondertekend. 
  4. Indien de klant bij BlinX Woonstudio geen offerte opvraagt, dan komt de overeenkomst mondeling tot stand op het moment dat de klant bij BlinX Woonstudio aangeeft dat hij de zaken van BlinX Woonstudio wil kopen. 
  5. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door BlinX Woonstudio aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de klant voldoende kredietwaardig is.
  6. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst door BlinX Woonstudio schriftelijk aan de klant wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de klant, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat BlinX Woonstudio te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.
  7. Indien de klant tegenover BlinX Woonstudio in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is BlinX Woonstudio te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de klant te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 1. Levering
  1. De opgave van de levertijd terzake de levering van zaken geschiedt bij benadering en is niet fataal. Door de enkele overschrijding van deze termijn is BlinX Woonstudio derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de klant niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, tenzij vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk is. BlinX Woonstudio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.
  2. Bij overschrijding van de in artikel 22.1 bedoelde vermoedelijke levertermijn wordt BlinX Woonstudio een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertermijn met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
  3. Is de klant een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie aan BlinX Woonstudio ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de zaken dienen te worden geleverd niet eerder in dan nadat de betaling geheel door BlinX Woonstudio is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel aan BlinX Woonstudio ter beschikking is/zijn gesteld.
  4. Indien de overeenkomst mondeling op het adres van BlinX Woonstudio tot stand komt, dan geschiedt de levering van de zaken af bedrijf van BlinX Woonstudio. De klant is hierdoor verplicht de zaken direct af te nemen op het moment dat hij deze op het adres van BlinX Woonstudio koopt.  
  5. Indien de overeenkomst tot stand komt doordat de offerte/opdrachtbevestiging door BlinX Woonstudio en de klant schriftelijk voor akkoord is ondertekend en de klant ervoor kiest om de zaken op het adres van BlinX Woonstudio af te halen, dan geschiedt de levering af fabriek. De klant is in dat geval verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, is BlinX Woonstudio gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.
  6. Indien de overeenkomst tot stand komt doordat de opdrachtbevestiging door BlinX Woonstudio en de klant schriftelijk voor akkoord is ondertekend en klant BlinX Woonstudio heeft verzocht om de zaken op een door de klant opgegeven adres te bezorgen, dan worden deze verzonden met vervoermiddelen van BlinX Woonstudio of door in zijn opdracht werkende expediteurs. Verlangt de klant een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening. De levering geschiedt in de voornoemde situatie door aanbieding der zaken gelijkvloers op het adres van de klant. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van BlinX Woonstudio. 
  7. Alle zaken worden voor rekening van de klant vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs, wat blijkt uit de uitdrukkelijke vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging.
  8. Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.
  9. Het risico van verlies of beschadiging van de te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op opdrachtgever op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering. 
 1. Wijziging en annulering
  1. De klant kan BlinX Woonstudio schriftelijk verzoeken om de overeenkomst te wijzigen. BlinX Woonstudio is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als BlinX Woonstudio schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de klant.  
  2. Als de klant een geplaatste bestelling en daarmee de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan heeft BlinX Woonstudio het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding bij de klant in rekening te brengen. 
  3. In uitzondering op artikel 23.2 geldt dat de klant een bestelling en daarmee de overeenkomst niet kan annuleren als producten speciaal voor de klant zijn geproduceerd.
  4. Als de klant de overeenkomst wenst aan te vullen, dan zal BlinX Woonstudio de klant informeren over de kosten, die hiermee gepaard gaan. 
  5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van de klant met betrekking tot een wijziging wat leidt tot een aanvulling op de overeenkomst, laat de aanspraken van BlinX Woonstudio op betaling onverlet. 
 1. Prijzen en betaling
  1. Indien de overeenkomst mondeling op het adres van BlinX Woonstudio tot stand komt, dan is de klant verplicht om het totale overeengekomen bedrag direct bij de totstandkoming van de overeenkomst aan BlinX Woonstudio voldoen.  
  2. Als de klant niet conform artikel 24.1 betaalt, dan is BlinX Woonstudio gerechtigd om de zaken onder zich te houden tot het moment dat de klant wel volledig aan zijn betalingsverplichting zoals genoemd in artikel 24.1 heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de te leveren zaken zijn dan tot het moment, dat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan voor rekening van de klant.
  3. Indien de overeenkomst tot stand komt doordat de offerte/opdrachtbevestiging door BlinX Woonstudio en de klant schriftelijk voor akkoord is ondertekend, dan dient de klant het overeengekomen bedrag volledig te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum door overboeking op de bankrekening van BlinX Woonstudio.
  4. Als de klant niet conform artikel 24.3 betaalt, dan is de klant van rechtswege in verzuim. Indien de klant een consument is en de consument niet binnen 14 dagen na de factuurdatum volledig heeft betaald, dan stelt BlinX Woonstudio de consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de consument in verzuim. 
  5. De klant is van rechtswege in verzuim en het verschuldigde jegens BlinX Woonstudio is terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, opeisbaar indien: 
   • de klant niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;
   • de klant enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt;
   • op de goederen van klant beslag wordt gelegd;
   • terzake de klant surseance van betaling of diens faillissement wordt aangevraagd;
   • de klant anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren,
   • de klant zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
  1. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan heeft BlinX Woonstudio recht op de wettelijke (handels)rente over het volledige verschuldigde bedrag, gerekend vanaf de datum waarop de klant in verzuim verkeert, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 
  2. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, heeft BlinX Woonstudio het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens de klant en onverminderd het recht van BlinX Woonstudio om de klant aansprakelijk te stellen voor eventueel geleden verlies, winstderving en andere schade die hierdoor mocht ontstaan.
  3. De klant dient op eerste verzoek van BlinX Woonstudio, waartoe BlinX Woonstudio te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door BlinX Woonstudio verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door BlinX Woonstudio te bepalen wijze.
  4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, waarbij het volgende geldt:
   • Voor zover de klant een consument is, maakt BlinX Woonstudio aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal  toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten
   • Voor zover de klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt BlinX Woonstudio aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
  1. De klant heeft geen recht op enige korting, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, en de klant kan evenmin een beroep doen op verrekening of opschorting. 
  2. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats rente en kosten en in de tweede plaats de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of de klant bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders heeft vermeld.
  3. BlinX Woonstudio heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende zaken van de klant, tot aan het moment waarop de klant al hetgeen hij aan BlinX Woonstudio verschuldigd is, heeft voldaan.
 1. Garantie

De garantie op geleverde zaken is beperkt tot de productgarantie zoals door de fabrikant aan BlinX Woonstudio wordt verstrekt, tenzij anders wordt overeengekomen.

Afdrukken? U kunt de Algemene voorwaarden hier downloaden