Algemene voorwaarden offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Dubbel M B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 02-05-2023.

1. Begripsbepaling
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dubbel M B.V., tevens handelend onder de handelsnamen BlinX Woonstudio, Mooi Maatwerk! en Mooier Maatwerk, geregistreerd bij de Kamers van Koophandel onder nummer: 32066340.
-Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer.
-Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
-Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.
-Overeenkomst: de opdracht/overeenkomst tussen Partijen op basis waarvan Opdrachtnemer Zaken levert aan en/of Werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
-Zaak/Zaken: alle op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren of geleverde zaken, zoals keukens, kasten, verlichting, raambekleding, meubilair, vloeren, en woonaccessoires.
-Werkzaamheden: alle handelingen waartoe Opdrachtnemer Opdrachtgever opdracht geeft, waaronder maar niet uitsluitend advies- en maatwerkwerkzaamheden.
-Project: het totaal aan Zaken en/of Werkzaamheden die Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtnemer oplevert.
-Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer die zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel onder nummer: 32066340.

2. Toepasselijkheid, interpretatie en wijzigingen
-De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst.
-De Algemene Voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, als Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Opdrachtnemer heeft aanvaard.
-Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de directie van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Door Opdrachtgever gehanteerde (inkoop) voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
-De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
-Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving. Als Opdrachtgever een Consument is en een wijziging niet wil accepteren, dan moet de Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging schriftelijk mededelen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan dan de wijziging heroverwegen. Als Opdrachtnemer de wijziging niet intrekt, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
-Het kan voorkomen dat Opdrachtnemer niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
-Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

3. Offerte
-Offertes kunnen door Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk worden uitgebracht.
-Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een offerte van Opdrachtnemer is daarnaast tot 30 dagen na verzending geldig, tenzij op de offerte anders staat aangegeven. Als Opdrachtgever een offerte aanvaardt, heeft Opdrachtnemer het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
-Als de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
-Opdrachtnemer kan niet aan offertes worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
-Als een offerte bestaat uit een samengestelde prijsopgave, dan kan Opdrachtnemer niet worden verplicht tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een deel van de in de offerte opgegeven prijs.
-De inhoud van alle offertedocumenten, zoals modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, is zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend.
-Opdrachtgever dient de informatie uit de offertedocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden bekend maken.
-Alle offertedocumenten blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Als op basis van de offertedocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen alle offertedocumenten op eerste verzoek van Opdrachtnemer door Opdrachtgever binnen 14 dagen te worden geretourneerd aan Opdrachtnemer.

4. Totstandkoming Overeenkomst
-De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever mondeling of schriftelijk akkoord heeft gegeven op een offerte van Opdrachtnemer, Partijen een opdracht-bevestiging / Overeenkomst hebben ondertekend of op het moment dat Opdrachtnemer zonder tegenspraak van Opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
-Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.
-Als een opdracht wordt gegeven door twee of meer personen, dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

5. Wijziging Overeenkomst
-Opdrachtgever kan Opdrachtnemer schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst af te wijzen.
-Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever (waaronder wijzigingen van het ontwerp), hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
-Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zoveel mogelijk op voorhand informeren over de kosten die gepaard gaan met meerwerk. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever met betrekking tot het meerwerk, laat de aanspraken van Opdrachtnemer op betaling onverlet.
-Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
-Als zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
-Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Opdrachtnemer zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.
-Als Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te wijzigen wat leidt tot een vermindering van overeengekomen Werkzaamheden en/of Zaken en Opdrachtnemer daarmee instemt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om een vergoeding van de door Opdrachtgever als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van de niet uitgevoerde Werkzaamheden en/of niet geleverde Zaken verschuldigde vergoeding zal bedragen.
-Kosten die voortvloeien uit of verband houden met wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.
-Verrekening van kosten ten gevolge van een wijziging van de Overeenkomst vindt plaats bij de eindafrekening, tenzij anders is overeengekomen.

6. Verplichtingen Opdrachtgever
-Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, beslissingen en gegevens die volgens Opdrachtgever of Opdrachtnemer nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan, ook als de informatie, beslissing of een gegeven afkomstig is van een derde. Tenzij uit de inhoud van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Opdrachtnemer niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, beslissingen en gegevens.
-Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
-Opdrachtgever draagt zorg voor de (eventueel) benodigde vergunningen, ontheffingen en beschikkingen. De kosten die daarmee gepaard gaan, komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
-Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar Werkzaamheden moeten worden verricht. Daarnaast dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat, indien een takel, lift of ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan, is voor rekening van opdrachtgever, tenzij opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer vaststaat.
-Opdrachtgever zorg ervoor dat de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht voor het publiek of personeel gesloten is.
-Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, waarbij de kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.
-Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Opdrachtnemer tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Tevens moet Opdrachtgever ervoor zorgen dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld.
-Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is van overtollige materialen en afval.
-Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer kosteloos gebruik kan maken van een geschikte afsluitbare bergruimte voor de opslag van de zaken, materialen en/of gereedschappen.
-Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de door Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden en/of leveringen daardoor geen vertraging ondervindt.
-Als Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in artikel 6.1 t/m 6.10 genoemde verplichtingen en daaruit voor Opdrachtnemer extra kosten of Werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra Werkzaamheden en schade aan Opdrachtnemer te vergoeden. Daarnaast is Opdrachtnemer in dat geval gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

7. Uitvoering van de Overeenkomst
-De Overeenkomst wordt uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Opdrachtnemer heeft hierbij een inspanningsverplichting en garandeert dan ook niet het met een Overeenkomst beoogde resultaat.
-Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen, dan geeft Opdrachtnemer niet eerder uitvoering aan de Overveenkomst dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
-Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het begeleiden van een Project, is het Opdrachtgever niet toegestaan zich rechtstreeks tot meewerkende derden te wenden zonder Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Gevolgen voortvloeiend uit niet gemelde en/of aanvullende handelingen van Opdrachtgever kunnen niet worden afgewenteld op Opdrachtnemer.
-Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Opdrachtnemer te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Opdracht-nemer Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.
-Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. De hiermee gepaard gaande kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
-Als Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht geeft om Zaken te bekleden met een door de Opdrachtgever te verstrekken bekledings-materiaal (zogenaamde eigen stof) of met een bekledingsmateriaal dat door Dubbel M niet in voorraad wordt gehouden maar waarvan Dubbel M wel stofstalen beschikbaar heeft (zogenaamde commissiestof), dan wordt de Overeenkomst door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van de volgende aanvullende voorwaarden:
eigen stof moet door Opdrachtgever franco aan Opdrachtnemer worden geleverd;
opgave door Opdrachtgever van stof voor bestelling bij een grossier wordt niet door Opdrachtnemer aanvaard, tenzij dezelfde stof ook door Opdrachtnemer in commissie wordt gehouden;
Opdrachtgever dient de eigen stofcoupon te voorzien van een label met zijn naam, adres, het ordernummer en het artikelnummer;
als Opdrachtgever aan de verwerking van door hem verstrekte eigen stof bijzondere eisen stelt wat draadrichting of dessin betreft, zonder dat hij duidelijke verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaardt Opdrachtnemer hiervoor geen aansprakelijkheid;
restanten van geleverde eigen stof kunnen nimmer worden teruggevorderd of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
voor moeilijk te bewerken eigen stof (zeer los geweven stof, op patroon te bewerken dessin e.d.), leder en kunstleder op textielbasis, alsmede voor stoffering in twee kleuren zal, indien het stofferen met hogere verwerkingskosten gepaard gaat, dit extra stoffeerloon aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, nadat hem zulks is medegedeeld en hij van zijn instemming heeft doen blijken; en
voor Zaken, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van de stof. Zodra Opdrachtnemer de stof heeft ontvangen, zal hij dat aan Opdrachtgever bevestigen.

8. Termijnen
-Als Opdrachtnemer voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden en/of leveringen van Zaken een termijn heeft opgegeven, dan is deze indicatief en geldt de opgegeven termijn niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
-Bij overschrijding van een termijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat Opdrachtgever Opdrachtnemer een redelijke termijn moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
-Overschrijding van een opgegeven termijn door Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel recht op enige schadevergoeding.

9. Levering Zaken en gebreken
-Opdrachtgever haalt de overeengekomen Zaken af bij Opdrachtnemer, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het risico voor de Zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment dat Opdrachtnemer de Zaken in het bedrijfspand van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. -Opdrachtgever is verplicht om de Zaken bij Opdrachtnemer af te halen op de overeengekomen datum. Als Opdrachtgever de Zaken niet op deze datum afhaalt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
-Als Partijen overeenkomen dat Zaken op een door de Klant opgegeven adres door Opdrachtnemer worden geleverd, dan komen de verzend-/transportkosten voor rekening van Opdrachtgever. Het risico voor de Zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment dat Opdrachtnemer de overeengekomen Zaken op het door Opdrachtgever opgegeven adres aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Opdrachtgever is verplicht de Zaken af te nemen op het moment dat deze op het door Opdrachtgever opgegeven adres ter beschikking worden gesteld. Als Opdrachtgever afname weigert of niet aanwezig is, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Zaken mee retour te nemen en op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
-Opdrachtgever is verplicht om een Zaak direct bij levering te inspecteren. Eventuele gebreken moet Opdrachtgever direct bij levering melden, tenzij Opdrachtgever op dat moment redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn met het gebrek. In dat laatste geval moet Opdrachtgever eventuele klachten uiterlijk binnen 2 dagen, nadat Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het gebrek, schriftelijk bij Opdrachtnemer melden. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
-Als Opdrachtgever een gebrek later meldt dan zoals vermeld in artikel 9.3, dan hoeft Opdrachtnemer de klacht niet in behandeling te nemen.
-Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen een melding van een gebrek te onderzoeken. Opdrachtgever moet de betreffende Zaak dan ook voor zijn rekening en risico aan Opdrachtnemer retourneren.
-Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de Overeenkomst blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen.
-Geringe afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, afmetingen en kleur van een Zaak, vormen geen reden voor een klacht. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van een Zaak waarop de klacht betrekking heeft, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
-Als Opdrachtgever tijdig een gebrek bij Opdrachtnemer meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de andere bestelde Zaken.
-Als Opdrachtnemer oordeelt dat Opdrachtgever een klacht tijdig en terecht heeft ingediend, dan zal Opdrachtnemer – een en ander ter keuze van Opdrachtnemer – zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel, vervanging of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor de betreffende Zaak waarop de klacht/melding betrekking heeft.
-Als Opdrachtnemer oordeelt dat Opdrachtgever een gebrek niet tijdig of onterecht heeft gemeld, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever.

10. Eigendomsvoorbehoud
-Alle geleverde Zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
-De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken mag Opdrachtgever niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
-Opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van Opdrachtgever verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
-Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
-Als Opdrachtnemer zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die Zaken terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht, indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, indien het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, indien Opdrachtgever enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft of de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtnemer.

11. Oplevering Project
-Als een Project in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.
-Een Project worden als opgeleverd beschouwd, zodra Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het Project gereed is.
-Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de oplevering van het Project grondig na te gaan of het Project deugdelijk en conform de Overeenkomst is.
-Het Project wordt in ieder geval geacht conform de Overeenkomst te zijn opgeleverd als:
Opdrachtgever het Project heeft goedgekeurd;
Opdrachtgever het Project in gebruik neemt; of
Opdrachtgever niet binnen 7 dagen, na de mededeling van Opdrachtnemer dat het Project gereed is het Project schriftelijk heeft afgekeurd.
-Als Opdrachtgever het Project afkeurt, moet Opdrachtgever deze afkeuring schriftelijk binnen 7 dagen na oplevering van het Project aan Opdrachtnemer melden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving en onderbouwing van de afkeuring te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
-Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de Overeenkomst blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen.
-Geringe afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, afmetingen en kleur vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door Opdrachtgever. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de ingebruikneming van het Project, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
-Als Opdrachtnemer oordeelt dat Opdrachtgever het Project of een gedeelte daarvan conform artikel 11.5 terecht heeft afgekeurd, dan zal Opdrachtnemer – naar keuze van Opdracht-nemer – het afgekeurde (gedeelte van) het Project herstellen, opnieuw uitvoeren of aan Opdrachtgever terugbetalen hetgeen Opdrachtgever voor het afgekeurde (gedeelte van) het Project heeft betaald.
-Als Opdrachtnemer oordeelt dat het Project onterecht of in strijd met artikel 11.5 van dit artikel is afgekeurd, dan komen de kosten die daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever.

12. Vervroegde ingebruikneming Project
-Als Opdrachtgever voordat het Project als opgeleverd wordt beschouwd (delen van) het Project in gebruik wenst te nemen, dan moet Opdrachtgever de Werkzaamheden met betrekking tot (delen van) van het Project die hij eerder in gebruik wenst te nemen eerst goedkeuren en voor voltooid ondertekenen. Als Opdrachtgever dit nalaat en (delen van) het Project evenwel in gebruik neemt, wordt het Project geacht te zijn opgeleverd en goedgekeurd.
-Schade die als gevolg van ingebruikneming zoals bedoeld in artikel 12.1 van dit artikel aan (delen van) het Project ontstaat, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13. Vergoeding en prijzen
-De vergoeding die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verschuldigd, kan als volgt worden overeengekomen:
volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of
op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of
door een vast bedrag af te spreken.
-Alle door Opdrachtnemer genoemde vergoedingen en prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, bureaukosten, verzendkosten, reiskosten, lichtdrukkosten, plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden en andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
-Alle afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst gedurende de normale werktijden van Opdrachtnemer (van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur). Als Opdrachtgever van Opdrachtnemer verlangt om werkzaamheden te verrichten buiten de normale werktijden van Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daarvoor een extra vergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
-Als een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
-Opdrachtnemer is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of regelgeving dan wel ten gevolge van een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen of lonen. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst in dat geval niet ontbinden, tenzij Opdrachtnemer een Consument is.
-Opdrachtnemer is gerechtigd om – ook indien dat niet in een offerte of Overeenkomst is vermeld – voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht.

14. Stelposten
-Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn in offertes van en Overeenkomsten met Opdrachtnemer de volgende kosten niet inbegrepen:
-grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluiting op het rioolstelsel, van gas of water of elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren.
-de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door Opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels.

15. Facturering en betaling
-Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling van het totaal verschuldigde bedrag van een Project/ Opdracht als volgt:
Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer bij totstandkoming van de Overeenkomst 40% van de totaal verschuldigde vergoeding;
Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer bij aanvang van de Werkzaamheden 40% van de totaal verschuldigde vergoeding;
Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer bij oplevering van het Project 20% van de totaal verschuldigde vergoeding.
-Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders staat aangegeven.
-Als Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever moet in dat geval de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening aan Opdrachtnemer voldoen. Daarnaast is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer incassokosten verschuldigd gelijk aan 10% van de totaal overeengekomen vergoeding met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Tevens dient Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Opdrachtnemer moet maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever.
-Als Opdrachtgever een Consument is geldt in afwijking van artikel 15.3 het volgende. Als de Consument niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan stelt Opdrachtnemer de Consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen volledig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de Consument in verzuim. De Consument moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Opdrachtnemer voldoen.
Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Opdrachtnemer moet maken ter incasso van hetgeen de Consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Consument.
-Opdrachtnemer heeft het recht om de betalingen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
-Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, mag Opdrachtnemer (aanvullende) zekerheid verlangen in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm zoals een voorschot.
-Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schort de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever niet op.

16. Klachtenprocedure
-Als Opdrachtgever een klacht heeft over aspecten van de dienstverlening van Opdracht-nemer, dan kan Opdrachtgever bij Opdracht-nemer telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.
-Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
-Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Opdrachtgever binnen 1 maand na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht.
-Als Opdrachtgever een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting(en) niet op.
-Als Opdrachtnemer oordeelt dat Opdrachtgever een klacht terecht heeft ingediend, dan zal Opdrachtnemer – een en ander ter keuze van Opdrachtnemer – zorgen voor een passende oplossing.
-Als Opdrachtnemer oordeelt dat de Klant een klacht onterecht heeft ingediend, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Opdrachtnemer voor rekening van de Opdrachtgever.

17. Retentierecht
-Opdrachtnemer heeft het recht de teruggave van alle zaken van Opdrachtgever, die Opdrachtnemer onder zich heeft, op te schorten als en gedurende de periode dat Opdrachtgever een opeisbare vordering niet of niet volledig aan Opdrachtnemer heeft voldaan.
-Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

18. Intellectuele eigendomsrechten
-Onder intellectuele eigendomsrechten wordt in dit artikel verstaan: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
-Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van inhoud en vorm van ontwerpen, tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, constructies, omschrijvingen, adviezen en andere bescheiden die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt of in het kader van de Overeenkomst vervaardigt, berusten bij Opdrachtnemer.
-De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Opdrachtnemer voorbehouden, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
-Bij niet nakoming of overtreding van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete ten gunste van Opdrachtnemer verschuldigd die gelijk is aan 10% van het bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, welk bedrag Opdrachtgever in dat geval op de eerste aanmaning van Opdrachtnemer binnen 14 dagen zal voldoen. Opdrachtnemer behoeft hiervoor geen schade of verlies aan te tonen. In plaats van het voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om schadevergoeding te vorderen.
-Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

19. Opschorting en ontbinding
-Opdrachtnemer heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
Opdrachtgever overlijdt;
een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door Opdrachtgever is ingediend;
Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
Opdrachtgever zijn onderneming in een andere rechtsvorm omzet, aan een derde overdraagt of de vestigingsplaats of woonplaats van Opdrachtgever naar het buitenland verplaatst;
ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd;
een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit tot stand is gekomen;
Opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld;
Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.
Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub d t/m j bedoelde gebeurtenis.
-Als Opdrachtnemer gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortings-bevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van Opdrachtgever en zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer direct opeisbaar.
-Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn/haar (betalings) verplichtingen, tenzij Opdrachtgever een Consument is.

20. Garantie
-De garantie op het (op)geleverde is beperkt tot de product- en/of fabrieksgarantie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Ten aanzien van glas, verkleuring van hout en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en anderen materialen verstrekt Opdrachtnemer geen enkele garantie.
-Een verstrekte garantie is beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde Zaak, een en ander ter keuze van Opdrachtnemer.
-Iedere vorm van garantie komt te vervallen en Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van een Zaak;
het niet naleven c.q. opvolgen van instructies van Opdrachtnemer;
reparatie of onderhoud van een Zaak door een ander dan Opdrachtnemer;
ondeskundig gebruik van een Zaak;
onjuist onderhoud van een Zaak;
slijtage door normaal gebruik van een Zaak;
plaatsing, bewerking en/of verwerking van een Zaak;
een Product te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Zaak is bedoeld;
het opvolgen van Opdrachtnemer van door Opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of uitgevoerde Werkzaamheden.
-Opdrachtnemer licht Opdrachtgever zo goed mogelijk voor over de Zaak. Het verstrekken van mededelingen omtrent eigenschappen van de Zaak of van technische gegevens brengt echter niet mee dat Opdrachtnemer enigerlei garantie omtrent de Zaak afgeeft.
-Voor geschiktheid voor de door Opdrachtgever vooropgestelde doeleinden verstrekt Opdracht-nemer geen garantie en is Opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij Opdrachtnemer de geschiktheid voor een bepaald doel uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Opdrachtgever is verplicht de geschiktheid van de Zaak voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die mocht ontstaan bij of als gevolg van het gebruik van de Zaak wordt uitgesloten.

21. Aansprakelijkheid
-De in deze bepaling opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
-Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het materiaal dat door of namens Opdrachtgever wordt geleverd, waaronder ontwerpen, specificaties, afmetingen, maten en materialen.
-Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies, werkwijzen en hulpmiddelen alsmede voor de door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen.
-Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie, beslissingen en gegevens.
-Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel.
-Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten tijde van overmacht (artikel 22).
-Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, winstderving, bedrijfsschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
-Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van een Zaak;
het niet naleven of opvolgen van instructies van Opdrachtnemer met betrekking tot een Zaak;
reparatie aan of onderhoud van een Zaak door een ander dan Opdrachtnemer;
onjuist onderhoud van een Zaak;
ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een Zaak;
slijtage door normaal gebruik van een Zaak;
plaatsing, aanpassing en/of verwerking van een Zaak door een ander dan Opdrachtnemer;
een Zaak te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het Zaak is bedoeld.
-Opdrachtnemer zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Opdrachtnemer kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
-Oplevering van het overeengekomen Project ontslaat Opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever ten tijde van de oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
-Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
-De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag exclusief btw dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Hierbij geldt dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde is beperkt tot maximaal € 500.000,-.
-Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het constateren van de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
-Als Opdrachtgever enig aan de uitvoering van de Overeenkomst verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
-Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt indien Opdrachtnemer deze niet binnen één jaar na de dag waarop de Overeenkomst – om welke reden dan ook – is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

22. Overmacht
-Opdrachtnemer kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden als Opdrachtnemer in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht.
-Onder overmacht wordt – naast hetgeen uit de wet en jurisprudentie voortvloeit – mede, maar niet uitsluitend, verstaan: pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.
-Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
-Als een overmachtssituatie langer duurt dan één maand, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever.
-Als Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen en/of na te komen gedeelte te factureren. De Opdrachtgever is verplicht om deze factuur te voldoen.